"ΕΡΓΑΝΗ": Το νέο έντυπο Ε12 e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ - Διαδικασία υποβολής

Δημοσιεύθηκε ηαπόφαση για το νέο έντυπο «Ε12- e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου» και την προσθήκη νέου εντύπου «Ε12 e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ: Απογραφική Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου».

Οι υπόχρεοι, για απασχόληση στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων που λαμβάνουν χώρα από 1/12/2019 έωςκαι 31/1/2020 (Μεταβατική Περίοδος) και μόνο για το διάστημα αυτό:
α) υποβάλλουν το έντυπο Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, ηλεκτρονικά στο ΠΣΕΡΓΑΝΗ, ή εναλλακτικά
β) τηρούντο/ τα έντυπο /ααυτό/ ά χειρόγραφα στον χώρο εργασίας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα της μεταβατικής περιόδου και το/τα υποβάλλουν συγκεντρωτικά και απογραφικά εκτός του ΠΣΕΡΓΑΝΗ στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) έωςκαι 14.2.2020.

Η διαδικασία υποβολής διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:

α) από 1/2/2020 από τουςυπόχρεους υποβολής του εντύπου Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην περ. Ιτης παρ. 23 του άρθρου 5 τηςπαρούσας, για απασχόληση προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ήτ εχνικού έργου που παρέχεται από την ημερομηνία αυτή και μετά,
β) μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης του μηνιαίως απασχολούμενου προσωπικού, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην περ. ΙΙτηςπαρ. 23 του άρθρου 5 τηςπαρούσας, από τους υπόχρεους υποβολής του εντύπου Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, για απασχόληση που παρέχεται από 1/2/2020 και μετά,
γ) κατ’εξαίρεσηέως την 29/2/2020 από τουςυπόχρεουςυποβολήςτου εντύπου Ε12 - e- ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, για απασχόληση που παρέχεται από 1/12/2019 έωςκαι31/1/2020 (ΜεταβατικήΠερίοδος).»

Στοιχεια επικοινωνιας (GR)

Ιερά Οδός 307, Αιγάλεω 122 44
T: 210 531 00 61
E: info@tax-solution.gr

Callnow