Νέα

Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2020 για εργοδότες και ελεύθερους επαγγελματίες

  • Αναλυτικά η απόφαση Δ.15/Δ'/οικ.16484/499 προβλέπει 

Άρθρο 1

1. Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 2 της παρούσας, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Απριλίου 2020, για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83) και ισχύει, απαιτητών έως 31-05-2020, και έως 10-05-2020 σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού υπαγόμενου στην ασφάλιση του πρώην ΝΑΤ, δύναται να καταβληθούν έως 30-11-2020, και έως 10-11-2020 για το πρώην ΝΑΤ, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

2. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, όπου αυτή προβλέπεται, για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e- ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.

3. Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 2 της παρούσας, υποβάλλουν για το προσωπικό που απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) ή την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ναυτικών (ΑΠΔ Ναυτικών), μηνός Απριλίου 2020, εντός των εκάστοτε προβλεπόμενων προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ ή της ΑΠΔ Ναυτικών, επιβάλλονται οι προβλε-πόμενες προσαυξήσεις. Οι περιλαμβανόμενες στις ως άνω ΑΠΔ και ΑΠΔ Ναυτικών, ασφαλιστικές εισφορές για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως ισχύει, καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση εντός των προβλεπόμενων στην παρ. 1 προθεσμιών.

 

Άρθρο 2

Στις διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας υπάγονται επιχειρήσεις ή εργοδότες που:

α) Απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση,

β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναγραφόμενους στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των αριθμ. Α.1053/2020 (Β' 949) και Α.1054/2020 (Β' 950) υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020.

 

Άρθρο 3

Σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή εργοδοτών του άρθρου 2 της παρούσας, μέρος ή όλοι, τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής του άρθρου 1 της παρούσας παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

  • Αναλυτικά η απόφαση Δ.15/Δ'/οικ.16486/500 προβλέπει :

 

Άρθρο 1

Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2020 -Ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

 

1. α. Για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες του άρθρου 2 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης Απριλίου 2020, απαιτητών έως 31-05-2020, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, απαιτητών μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρατείνεται χωρίς τον υπολογισμό, κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

β. Οι εισφορές του προηγούμενου εδαφίου εξοφλούνται τμηματικά σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 31-10-2020. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, δύναται να χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος.

2. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.

 

Άρθρο 2

1. Στις διατάξεις του άρθρου 1 υπάγονται οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες του e-Ε.Φ.Κ.Α, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α'85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (A' 43), καθώς και πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια, οι οποίοι έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-03-2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναγραφόμενους στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των αριθμ. Α.1053/2020 (Β' 949) και Α.1054/2020 (Β' 950) υπουργικών αποφάσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020.

2. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα ή ασκούν παράλληλα και δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται, εφόσον για μία από τις ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-03-2020 ή τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναγραφόμενους στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των αριθμ. Α. 1053/2020 (Β' 949) και Α.1054/2020 (Β' 950) υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020.

3. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 απασχολούνται παράλληλα ως μισθωτοί, οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται για τυχόν διαφορά εισφοράς για την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα που προκύπτει κατ' εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4670/2020 (Α' 43), η οποία αφορά περίοδο απασχόλησης Απριλίου 2020.

Παράταση απόσυρσης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση Α 1100/2020 τροποποιείται η Α 1011/2020 «Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362Β') και ΠΟΛ 1135/26-10-2005 (1592Β'), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» και η καταληκτική ημερομηνία απόσυρσης των τύπων Φ.Η.Μ. που προβλέπονται στην Α 1011/2020 είναι η 31η Ιουλίου 2020.

Μείωση των μισθωμάτων Απριλίου: Διαθέσιμη η εφαρμογή στο Π.Σ. Εργάνη

Με το άνοιγμα της εφαρμογής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης έχουν τις εξής δυνατότητες σχετικά με τη δήλωση μισθώματος για τον μήνα  Απρίλιο 2020:

α) Υποβολή νέας δήλωσης για όσους δεν είχαν προλάβει να την υποβάλουν μέχρι το κλείσιμο της εφαρμογής

β) Υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης από εργοδότες-επιχειρήσεις λόγω μη αναγραφής των στοιχείων των εκμισθωτών και της διεύθυνσης του ακινήτου.

γ) Υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης λόγω διορθώσεων που αφορούν στα στοιχεία των εκμισθωτών ή της διεύθυνσης του ακινήτου.

Σημείωση: Όσοι δεν απασχολούν προσωπικό και πρέπει να δηλώσουν μόνο τα στοιχεία των εκμισθωτών και της διεύθυνσης του ακινήτου, λόγω του ότι απαιτείται (για άλλους λόγους) η υποχρεωτική συμπλήρωση του πεδίου «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (βλέπε κάτωθι εικόνα) ώστε να προχωρήσει η υποβολή της υ.δ., μία εναλλακτική λύση είναι να αναγραφεί μόνο για τις εν λόγω περιπτώσεις, ως ημερομηνία η 1.4.2020 (σ.σ. αυτή είναι καθαρά προσωπική άποψη). 

Η προθεσμία για όλες τις ανωτέρω ενέργειες βάσει του χρονοδιαγράμματος της εγκυκλίου οικ.17321/327/4.5.2020 ξεκινά από 7.5.2020 και εκπνέει στις 10.5.2020.

Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό όσοι είχαν υποβάλει εμπροθέσμως τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις και είχαν συμπεριλάβει τα ορθά στοιχεία των εκμισθωτών, κ.λπ. δεν χρειάζεται να προβούν τώρα σε κάποια περαιτέρω ενέργεια.

Eκ νέου αιτήσεις από τις 20 Μαΐου 2020, για το δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου τους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ως προς το δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίου κίνησης με επιτόκιο πλήρως επιδοτούμενο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, διευκρινίζεται ότι λόγω του υπερβολικού αριθμού αιτήσεων που υπερκαλύπτουν το αρχικά προϋπολογισθέν ποσό, το σύστημα έκλεισε προσωρινά προκειμένου να γίνει η αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η οποία κρίθηκε αναγκαία λόγω ακριβώς του μεγάλου όγκου αιτήσεων.

Η πρόσκληση είναι ενιαία και το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά και ενιαία με νέες αιτήσεις να υποβάλλονται από 20 Μαΐου, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Μέχρι 15 Ιουνίου η δήλωση των αδειών ειδικού σκοπού για Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Υπ.εργασίας 17239/Δ1.5936  με την οποία τροποποιείται η 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3 520/19.9.2019)

Αναλυτικά

Στο άρθρο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις Εξαιρέσεις», η παράγραφος Γ΄ η περίπτωσης 14.11 αντικαθίσταται ως εξής:

«Γ. Πρόβλεψη εντύπου για την υποβολή της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 παρ. 3α της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 55).

α) Ο εργοδότης γνωστοποιεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους του έκαναν χρήση της άδειας της παρ. 3α του άρ. 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55).

Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται μέσω του δημιουργούμενου με την παρούσα προσωρινού εντύπου ειδικού σκοπού του ΠΣ Εργάνη «Έντυπο 11.1Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχετιζόμενης Κανονικής Άδειας του άρθρου 4 παρ. 3στ της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), ειδικά για τους μήνες Μάρτιο 2020, Απρίλιο 2020 και Μάιο 2020 συνολικά κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου 2020.

β) Σε περίπτωση νέας παράτασης του μέτρου της άδειας ειδικού σκοπού, η γνωστοποίηση στοιχείων λήψης άδειας ειδικού σκοπού και συσχετιζόμενης κανονικής άδειας, γίνεται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα της χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού με το ανωτέρω απολογιστικό έντυπο».

2.  Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις Εξαιρέσεις», προστίθεται περίπτωση 14.14, ως εξής:

«14.14. Σε εφαρμογή του άρθρου δωδέκατου της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττεται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που επιλέξουν να κάνουν χρήση της προβλεπόμενης στην παρ. 1 προσωρινής ανάκλησης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες, υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν στο έντυπο του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ, ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ, ΜΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας. Μετά από τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας, συνεχίζεται η αναστολή της σύμβασης μέχρι της συμπληρώσεως του πλήρους χρονικού διαστήματος της. Για δε το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας κατ' εφαρμογή του παρόντος, υπόχρεος καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων είναι ο εργοδότης.

Νέες/συμπληρωματικές δηλώσεις και ορθές επαναλήψεις επιχειρήσεων – εργοδοτών και εργαζομένων και διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Α. Επιχειρήσεις εργοδότες που προέβησαν σε αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔ, σύμφωνα με το άρθρο 2 της από 13.4.2020 ΠΝΠ (Α’ 84)

Επιχειρήσεις-εργοδότες, οι οποίες προέβησαν σε αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔ, σύμφωνα με το άρθρο 2 της από 13.4.2020 ΠΝΠ (Α’84) και προκειμένου αυτές και οι εργαζόμενοί τους να τύχουν των ευεργετημάτων των οικονομικών μέτρων στήριξης για το μήνα Απρίλιο 2020, μπορούν να προβούν:

1. Σε  υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (εάν δεν έχουν υποβάλει ξανά)

Οι εργοδότες που δεν έχουν υποβάλει ξανά υπεύθυνη δήλωση και έχουν αλλάξει αναδρομικά ΚΑΔ σύμφωνα με το άρθρο 2 της από 13.4.2020 ΠΝΠ (Α’84) από πληττόμενο σε κλειστό ΚΑΔ με εντολή δημόσιας αρχής ή και το αντίστροφο, μπορούν να προβούν σε δηλώσεις εντός του χρονικού διαστήματος όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του χρονοδιαγράμματος που ακολουθεί. Σε περίπτωση που υποβάλλουν δήλωση ως πληττόμενες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν ως ημερομηνία έναρξης αναστολών συμβάσεων εργασίας οποιαδήποτε ημερομηνία εντός του διαστήματος 21/3/2020 – 20/4/2020.

2. Σε ορθή επανάληψη (εάν έχουν υποβάλει ξανά υπεύθυνη δήλωση)

Οι εργοδότες που έχουν υποβάλει ξανά υπεύθυνη δήλωση και έχουν αλλάξει αναδρομικά ΚΑΔ σύμφωνα με το άρθρο 2 της από 13.4.2020 ΠΝΠ (Α’84) από πληττόμενο σε κλειστό ΚΑΔ με εντολή δημόσιας αρχής ή και το αντίστροφο, μπορούν να προβούν σε ορθές επαναλήψεις εντός του χρονικού διαστήματος όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του χρονοδιαγράμματος που ακολουθεί.

Β. Επιχειρήσεις- εργοδότες για τους εργαζόμενους των ειδικών περιπτώσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ. 17078/505/30-4-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες θα μπορούν να προβούν σε υποβολή νέων ή συμπληρωματικών υπεύθυνων δηλώσεων για τους εργαζόμενούς τους, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του χρονοδιαγράμματος, προσδιορίζοντας τις ειδικές περιπτώσεις στις οποίες αυτοί υπάγονται, σύμφωνα με τη με αριθμ οικ. 17078/505/30-4-2020 (ΑΔΑ: 6ΓΥΖ46ΜΤΛΚ-Ν2Η) εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, θα δοθεί η δυνατότητα να προστεθούν εργαζόμενοι σε ξεχωριστό πίνακα της δήλωσης, οι οποίοι εργάζονται στην επιχείρηση αλλά δεν εμφανίζονται στην τρέχουσα κατάσταση απασχόλησης αυτής, με προϋπόθεση να έχουν συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε έντυπο έχει υποβάλει ο συγκεκριμένος εργοδότης στο ΠΣ Εργάνη στο παρελθόν και με υποχρέωση χαρακτηρισμού των εργαζομένων ως προς την ειδική περίπτωση, μεταξύ των κάτωθι:

α) Μεταβίβασης επιχείρησης, σύμφωνα με το Π.Δ. 178/2002,

β) Μεταφοράς προσωπικού,

γ) Γνήσιου Δανεισμού,

δ) Γνήσιου δανεισμού κατά το παρελθόν,

ε) Απασχόλησης μέσω Ε.Π.Α,

στ) Απασχόλησης μέσω Ε.Π.Α στο παρελθόν,

ζ) Επίσχεσης εργασίας,

η) Υποβολής πινάκων προσωπικού σε περιπτώσεις μη  εξαρτημένης εργασίας – Εσφαλμένες καταχωρήσεις σε έντυπα - Χειρόγραφες υποβολές εντύπων.

Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποβάλλουν δήλωση ως πληττόμενες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν ως ημερομηνία έναρξης αναστολών συμβάσεων εργασίας οποιαδήποτε ημερομηνία εντός του διαστήματος 21/3/2020 – 20/4/2020.

Γ. Επιχειρήσεις –εργοδότες για τη δήλωση μισθώματος μηνός Απριλίου 2020

Οι επιχειρήσεις –εργοδότες μπορούν να προβούν σε νέες/συμπληρωματικές δηλώσεις για τη δήλωση του μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2020, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του χρονοδιαγράμματος που ακολουθεί.

Δ. Πληττόμενες επιχειρήσεις εργοδότες για τη μεταβολή της ημερομηνίας έναρξης ισχύος των αναστολών των συμβάσεων εργασίας

Πληττόμενες επιχειρήσεις– εργοδότες που επιθυμούν να μεταβάλουν την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αναστολών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, σε περίπτωση που έχουν υποβάλει δήλωση αναστολής εντός του Μαρτίου, έχουν τη δυνατότητα με ορθή επανάληψη να επιλέξουν ως ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας μεταξύ του διαστήματος από 21/3/2020 έως 31/3/2020, με σκοπό την υποχρεωτική ευθυγράμμιση με τα αντίστοιχα στοιχεία όπως δηλώνονται στην ΑΠΔ Μαρτίου 2020.

Υποβολές υπεύθυνων δηλώσεων (νέων / συμπληρωματικών / ορθών επαναλήψεων) από 7/5/2020 έως και 10/5/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ : ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Α. Εργαζόμενοι των ειδικών περιπτώσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17078/505/30-4-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Οι εργαζόμενοι των ειδικών περιπτώσεων σύμφωνα με την εγκύκλιο οικ. 17078/505/30-4-2020 (ΑΔΑ: 6ΓΥΖ46ΜΤΛΚ-Ν2Η) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορούν να προβούν σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ως ακολούθως:

Σε συνέχεια της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης από την επιχείρηση- εργοδότη, όπως αυτή περιγράφεται στις περιπτώσεις Α και Β του κεφαλαίου Ι της παρούσας, οι εργαζόμενοι δικαιούχοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του χρονοδιαγράμματος που ακολουθεί. Στη δήλωση αυτή ο εργαζόμενος προσδιορίζει την ειδική περίπτωση στην οποία υπάγεται.

Επιπροσθέτως, θα δοθεί δυνατότητα στις υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων σήμανσης ενεργής θέσης εργασίας όπως εμφανίζεται αυτόματα με βάση την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων στο ΠΣ Εργάνη, ως μη ισχύουσας, με υποχρέωση χαρακτηρισμού ως προς  την ειδική περίπτωση, μεταξύ των κάτωθι:

α) Μεταβίβασης επιχείρησης, σύμφωνα με το Π.Δ. 178/2002,

β) Μεταφοράς προσωπικού,

γ) Γνήσιου Δανεισμού,

δ) Γνήσιου δανεισμού κατά το παρελθόν,

ε) Απασχόλησης μέσω Ε.Π.Α.,

στ) Απασχόλησης μέσω Ε.Π.Α στο παρελθόν,

ζ) Επίσχεσης εργασίας,

η) Υποβολής πινάκων προσωπικού σε περιπτώσεις μη  εξαρτημένης εργασίας – Εσφαλμένες καταχωρήσεις σε έντυπα - Χειρόγραφες υποβολές εντύπων.

Με τον τρόπο αυτό, θα δοθεί δυνατότητα υποβολής δήλωσης σε όσους εργαζόμενους υπάρχει υπεύθυνη δήλωση εργοδότη που τους θέτει σε αναστολή και όλες οι υπόλοιπες ενεργές θέσεις εργασίας έχουν χαρακτηριστεί ως μη ισχύουσες.

Β. Εργαζόμενοι, οι οποίοι υπάγονται στην περίπτωση θ) του άρθρου 1 της υπ. αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 (Β’ 1547) ΚΥΑ

Δυνατότητα υποβολής υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 12997/231/23-3-2020 (Β’ 993) ΥΑ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας  και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε περίπτωση εργαζόμενων που έχει υποβληθεί τουλάχιστον μία υπεύθυνη δήλωση εργοδότη που θέτει τον εργαζόμενο σε αναστολή αλλά υπάρχουν και άλλες ενεργές θέσεις εργασίας για τις οποίες δεν έχει δηλωθεί σε αναστολή και δεν έχουν χαρακτηριστεί ως μη ισχύουσες, των οποίων όμως οι δηλωμένες στο ΠΣ Εργάνη εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης αθροιστικά, δεν ξεπερνούν το 30% των συνολικών εβδομαδιαίων ωρών εργασίας για όλες τις ενεργές θέσεις εργασίας από 15/3/2020 έως 20/4/2020. Η δήλωση υποβάλλεται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του χρονοδιαγράμματος που ακολουθεί.

Υποβολές υπεύθυνων δηλώσεων (όλα τα ΑΦΜ) από 8/5/2020 έως και 12/5/2020

Καταβολή  της  αποζημίωσης  ειδικού  σκοπού  προγραμματίζεται  να πραγματοποιηθεί από 14/5 έως και 15/5/2020.

Γ.  Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 ΚΥΑ (Β’ 1547)

Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι υπάγονται σε μια από τις κατωτέρω κατηγορίες της  υπ.  αριθμ.  οικ.  16073/287/22-4-2020  (ΑΔΑ:  6ΙΩ946ΜΤΛΚ-ΨΦΗ)  ΚΥΑ, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με ειδικό έντυπο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν την ειδική κατηγορία στην οποία υπάγονται, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του χρονοδιαγράμματος.

Ειδικότερα, αφορά τις ειδικές κατηγορίες:

α) Οι εργαζόμενοι του παρακάτω πίνακα που έλαβαν ειδικό εποχικό βοήθημα του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2019 - Νοεμβρίου 2019, με εξαίρεση όσους εξ αυτών, ήταν στη συνέχεια δικαιούχοι και έλαβαν επίδομα τακτικής ανεργίας από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020, το οποίο και παρατάθηκε κατά δύο μήνες σύμφωνα με το άρθρο έβδομο της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει.

Λατόμοι, ασβεστοποιοί

Σμυριδορύκτες Νάξου

Δασεργάτες - ρητινοσυλλέκτες

Καπνεργάτες

Αγγειοπλάστες – κεραμοποιοί - πλινθοποιοί

Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης

Μουσικοί-τραγουδιστές μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου

Ηθοποιοί

Υποδηματεργάτες

Χειριστές-βοηθοί χειριστών κινηματογράφου

Ελεγκτές κινηματογράφου -θεάτρου

Ταμίες κινηματογράφου -θεάτρου

Τεχνικοί- κινηματογράφου & τηλεόρασης

Ταξιθέτες θεάτρου - κινηματογράφου

Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών μηχανημάτων

Μισθωτοί τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου

Χορευτές - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

β) Οι μισθωτοί του τουριστικού - επισιτιστικού κλάδου, των οποίων η τακτική επιδότηση ανεργίας έληξε τον Δεκέμβριο του έτους 2019.

γ) Οι οικοδόμοι, δικαιούχοι του δωροσήμου Πάσχα 2020, με εξαίρεση όσους εξ αυτών, ήταν δικαιούχοι και έχουν λάβει επίδομα τακτικής ανεργίας για το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020, το οποίο και παρατάθηκε κατά δύο μήνες σύμφωνα με το άρθρο έβδομο της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει.

δ) Οι φορτοεκφορτωτές, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β΄ Φορτοεκφορτωτών, Λιμένα και Ξηράς του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών  (ΕΜΦ),  καθώς  και  οι    φορτοεκφορτωτές  που  είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α΄ (ΕΜΦ), εφόσον προσκομίσουν Λογαριασμό Ασφαλισμένου ή Βεβαίωση Ασφαλισμένου από τον e-ΕΦΚΑ, με την οποία βεβαιώνεται η ασφάλισή τους στον αντίστοιχο κωδικό ειδικότητας του εκφορτωτή λιμένα ή ξηράς, για το προγενέστερο χρονικό διάστημα από την έκδοση της παρούσας.

ε) Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον e - ΕΦΚΑ Πλ. Συντάγματος. Εξαιρούνται όσοι είτε είναι δικαιούχοι της παράτασης της τακτικής επιδότησης ανεργίας του άρθρου εβδόμου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68) όπως ισχύει, είτε είναι δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.4387/2016 (Α’ 85) όπως ισχύει.

στ) Οι τουριστικοί συνοδοί, που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, καταχωρημένοι στο μητρώο μελών του πανελλήνιου σωματείου τουριστικών συνοδών, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του μητρώου μελών του οικείου σωματείου περί της εγγραφής τους ως μέλος μέχρι το έτος 2019, με εξαίρεση όσους εξ αυτών είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.

ζ) Οι αποκλειστικές/οί νοσοκόμοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων, που τηρείται στις Διοικήσεις των 7 Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) του Υπουργείου Υγείας και δεν είναι υπόχρεοι υποβολής ΑΠΔ στον e- ΕΦΚΑ.

η) Οι εργαζόμενοι στην περιοχή του Αγίου Όρους για λογαριασμό της Ιερής Κοινότητας, Ιερών Μονών και των εξαρτημάτων τους και είναι υπόχρεοι καταβολής εισφορών στον e - ΕΦΚΑ Ουρανούπολης και Πολυγύρου.

Υποβολές υπεύθυνων δηλώσεων (όλα τα ΑΦΜ) από 11/5/2020 έως και 17/5/2020

Καταβολή  της  αποζημίωσης  ειδικού  σκοπού  προγραμματίζεται  να πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις:

α) 13/5/2020 και 14/5/2020 και

β) 18/5/2020 και 19/5/2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που αφορά στην υποβολή εντύπων επιχειρήσεων-εργοδοτών και εργαζομένων και τους χρόνους καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού  των 800 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις και οι χώροι συνάθροισης κοινού που θα παραμείνουν κλειστοί έως και 10.5.2020

Άρθρο 1

Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 10.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 2.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 

1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από είδη ψιλικών 47.19.10.01 και περιπτέρων 47.19.10.02, καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4719).

2. Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4743).

3. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4751).

4. Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4752).

5. Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4753).

6. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4754).

7. Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4759).

8. Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4763).

9. Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4765).

10. Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4771).

11. Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4772).

12. Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί 47.75.76.19 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4775).

13. Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4777).

14. Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 47.78.84, λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας 47.78.85, λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 47.78.87, λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 47.78.88 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ ‘οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4778).

15. Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα (ΚΑΔ 4779).

16. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (ΚΑΔ 4782).

17. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας (ΚΑΔ 4789).

18. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής λειτουργίας (ΚΑΔ 5520).

19. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (ΚΑΔ 5530).

20. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5610).

21. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621).

22. Δραστηριότητες παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κτλ.), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5630).

23. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 5914).

24. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7721).

25. Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7722).

26. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7729).

27. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230), συναυλιών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (ΚΑΔ 9321 και 9329).

28. Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΚΑΔ 8553).

29. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (ΚΑΔ 9004).

30. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ 9101).

31. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102).

32. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών (ΚΑΔ 9103), καθώς και αρχαιολογικών χώρων.

33. Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων (ΚΑΔ 9104).

34. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κτλ.), εξαιρουμένων των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.14) και υπηρεσιών στοιχημάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.21) (ΚΑΔ 9200).

35. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 9311).

36. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων (ΚΑΔ 9312).

37. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313).

38. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 9319).

39. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321).

40. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 9329).

41. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία (ΚΑΔ 9604).

42. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 56292002).

43. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56292004).

44. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) (ΚΑΔ 56292005).

45. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94991601), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής.

46. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (ΚΑΔ 94991602).

47. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων (ΚΑΔ 96091906).

48. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ 96091909).

49. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96091912).

50. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις) (ΚΑΔ 96091916).

51. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) (ΚΑΔ 96091917).

52. Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους (ΚΑΔ 93291905).

53. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) (ΚΑΔ 8810), με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11).

54. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 9002).

 

 

Άρθρο 2

Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων (χωρίς ΚΑΔ)

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 10.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 2.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών του άρθρου 38 του ν. 4497/2017 (Α’171) και των αναβατήρων (τελεφερίκ).

 

Άρθρο 3

Κατ’ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων

1. Κατ’εξαίρεση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 1, από τις 5.5.2020 επιτρέπεται:

α) Η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και η χρήση τους αποκλειστικά και μόνον από όσους αναφέρονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), για την κάλυψη των αναγκών προπόνησης και προετοιμασίας αθλητών των προ-ολυμπιακών ομάδων των αθλημάτων: Σκοποβολή, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Ενόργανη Γυμναστική, Ρυθμική Γυμναστική (ατομικό), Ξιφασκία, Άρση βαρών, Αντισφαίριση, Κανόε-Καγιάκ, Ποδηλασία, Ιστιοπλοΐα, Κωπηλασία, Στίβος.

β) Η λειτουργία των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από τις ομάδες των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), οι οποίες μετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1), για ατομικές προπονήσεις των ποδοσφαιριστών τους, σε ολιγομελείς ομάδες των έξι έως οκτώ ατόμων, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της ατομικής τεχνικής και την ενδυνάμωσή τους.

γ) Η λειτουργία των ανοικτών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν αθλητικά σωματεία και όμιλοι που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας για τα αθλήματα: αντισφαίριση, γκολφ, ιππασία, σκοποβολή, τοξοβολία, αεραθλητισμός, μηχανοκίνητος αθλητισμός, υποβρύχια δραστηριότητα και ορειβασία – αναρρίχηση και η χρήση τους από αθλητές και μέλη τους, ηλικίας δεκαπέντε ετών και άνω.

2. Σε όλες τις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 1, η χρήση γίνεται με βάση το γενικό υγειονομικό πρωτόκολλο της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας [περ. α) και γ)] ή της διοργανώτριας αρχής [περ. β)].

 

 

Άρθρο 4

Ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις

Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα ισχύουν, επίσης, οι ακόλουθοι ειδικότεροι κανόνες:

 

1. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των επιχειρήσεων του άρθρου 1 εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της Χώρας.

2. Απαγορεύεται η λειτουργία όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops in a shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των καταστημάτων όπου ασκούνται δραστηριότητες που δεν καταλαμβάνονται από το άρθρο 1, τα οποία λειτουργούν υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.

3. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις των άρθρων 1 και 2.

 

Άρθρο 5

Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

Ως προς τις αρμόδιες αρχές, τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου, την πιστοποίηση παραβάσεων, την επιβολή, τη βεβαίωση και την είσπραξη προστίμων, για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της παρούσας, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 1016/14/62/9.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (Β’ 1275).

 

 

Άρθρο 6

Αρχή ενημέρωσης του κοινού

Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της παρούσας, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

Μακροχρόνια άνεργοι: Παράταση προθεσμίας καταχώρησης IBAN για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρατείνεται έως την Κυριακή 10 Μαΐου η προθεσμία για 25.000 δικαιούχους που δεν έχουν καταχωρίσει ακόμα ΙΒΑΝ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση μακροχρόνια ανέργων των 400 ευρώ

Η Διοίκηση του ΟΑΕΔ αποφάσισε την παράταση της λειτουργίας της ηλεκτρονικής καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης μακροχρόνια ανέργων έως και την Κυριακή 10 Μαΐου, δίνοντας έτσι την δυνατότητα σε 25.000 δικαιούχους που δεν έχουν IBAN καταχωρισμένο στον ΟΑΕΔ να μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και να τους καταβληθούν τα 400 ευρώ.

Από την Πέμπτη 23 Απριλίου μέχρι και το βράδυ της Κυριακής 3 Μαΐου, που έληγε η αρχική προθεσμία υποβολής ΙΒΑΝ, 120.000 (71%) από τους συνολικά 168.000 δικαιούχους είχαν επικαιροποιήσει, επιβεβαιώσει ή καταχωρίσει στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN). Από τους 48.000 (29%) δικαιούχους που δεν έχουν επικαιροποιήσει, επιβεβαιώσει ή καταχωρίσει IBAN:

- Στους 23.000 (14%) δικαιούχους που έχουν IBAN καταχωρισμένο στον ΟΑΕΔ, τα 400 ευρώ θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται από αύριο.

- Οι 25.000 (15%) δικαιούχοι που ΔΕΝ έχουν IBAN καταχωρισμένο στον ΟΑΕΔ, θα πρέπει να ενημερώσουν τα στοιχεία τους μέχρι και τις 10 Μαΐου. Εάν δεν προβούν σε καμία ενέργεια, τα 400 ευρώ δεν μπορούν να καταβληθούν.

Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που απέκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου, δηλαδή ξεπέρασαν τους 12 μήνες συνεχούς εγγεγραμμένης ανεργίας, κατά το διάστημα από 1 Απριλίου 2019 έως και 16 Απριλίου 2020 (12-24,5 μήνες ανεργίας), παρέμειναν άνεργοι έως και τις 16 Απριλίου 2020 και δεν έλαβαν το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας. Η αυτόματη καταβολή των 400 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων γίνεται μετά την επιβεβαίωση ή την καταχώριση IBAN. Οι λογαριασμοί των δικαιούχων πιστώνονται εντός 3 εργάσιμων ημερών.

Μόνο οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα επιβεβαίωσης, επικαιροποίησης ή καταχώρισης ΙΒΑΝ μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet ή με τους κωδικούς πρόσβασης ΟΑΕΔ στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ektakte-oikonomike-eniskhuse-se-makrokhronia-anergous

Δημοσίευση απόφασης για την ενίσχυση σε οικογένειες που παίρνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Δημοσιεύθηκε η απόφαση Δ13/οικ.16250/321/24-04-2020 σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η απόφαση Δ13/οικ./33475/1935/2018 "Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης" και προστίθεται νέο άρθρο 14α ως εξής:

 

«Άρθρο 14α Εφάπαξ προσαύξηση της εισοδηματικής ενίσχυσης

1. Η εισοδηματική ενίσχυση των πολυπρόσωπων νοικοκυριών του άρθρου 2, υπέρ των οποίων ήταν σε ισχύ κατά την 31η Μαρτίου 2020 εγκριτική απόφαση χορήγησής της και εφόσον το πολυπρόσωπο νοικοκυριό περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ανήλικο μέλος προσαυξάνεται κατά εκατό (100,00) ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος και κατά πενήντα (50,00) ευρώ για κάθε επόμενο ανήλικο μέλος.

Η προσαύξηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριακόσια (300,00) ευρώ ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού και θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι ανωτέρω εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης. Δικαιούχοι της ανωτέρω επιπλέον εισοδηματικής ενίσχυσης είναι και τα πολυπρόσωπα νοικοκυριά του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα ανήλικο μέλος, κατόπιν παράτασης της ισχύος της υπέρ τους εγκριτικής απόφασης δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

2. Η προσαύξηση του παρόντος άρθρου καταβάλλεται άπαξ».

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τα εργασιακά ζητήματα μετά τη νέα Π.Ν.Π.

Το παρόν άρθρο και η καταγραφή των ερωτημάτων δεν αποτελούν οδηγό, αλλά μία πρώτη προσέγγιση, οπότε οι συνάδελφοι που θα μελετήσουν το παρακάτω κείμενο να μη θεωρήσουν ως θέσφατο τις προσωπικές απόψεις στα υπό διευκρίνιση θέματα, αφού εκτός των άλλων αναμένεται και η δημοσίευση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων στις οποίες θα δίνονται οδηγίες και λεπτομέρειες.

 

Α. Παράταση αναστολής συμβάσεων

1.  Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν χρήση της παράτασης αναστολής των συμβάσεων;  

Απάντηση: Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

2. Μπορούν οι επιχειρήσεις αυτές να θέσουν τώρα σε αναστολή και συμβάσεις εργαζομένων που δεν είχαν τεθεί σε αναστολή έως 20.4.2020;

Απάντηση: Όχι, βάσει των διατάξεων της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου δεν προβλέπεται αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή, δεν μπορούν να τεθούν τώρα σε αναστολή οι συμβάσεις των εργαζομένων οι οποίες δεν είχαν τεθεί σε αναστολή μέχρι την 20η Απριλίου 2020.

 

3. Οι επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή και από 4.5.2020 επαναλειτουργούν, μπορούν να κάνουν χρήση του μέτρου της παράτασης αναστολής σε ποσοστό 60%;

Απάντηση: Οι επιχειρήσεις που πλέον από 4.5.2020 έχουν ανοίξει αφού έπαυσε να ισχύει η υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας τους και επαναλειτουργούν, μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο της παράτασης αναστολής, αφού ουσιαστικά έχουν «μεταπηδήσει» από τις κλειστές, στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Αυτό δεν προκύπτει εναργώς από την Π.Ν.Π., ωστόσο στο από 3.5.2020 Δ.Τ. του υπ. Εργασίας αναφέρονται τα εξής: «στην παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας κατά το μήνα Μάιο για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που επαναλειτουργούν ή συνεχίζουν να πλήττονται σημαντικά».

Δηλαδή, από το δελτίο τύπου διαφαίνεται πως η θέση του υπουργείου είναι να εντάσσονται στο μέτρο αυτό και οι επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν. Βέβαια, για το μείζον αυτό θέμα αναμένουμε την Κ.Υ.Α. η οποία ευελπιστούμε να δημοσιευθεί άμεσα.

 

4. Στις επιχειρήσεις που συνεχίζεται και τον Μάιο η υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, τι γίνεται με τις συμβάσεις εργασίας;

Απάντηση: Για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020, παρατείνεται αυτοδικαίως η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η ανωτέρω αναστολή λειτουργίας. Οι εργαζόμενοι των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας, είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών της παράτασης αυτής. Το ύψος της κρατικής αποζημίωσης θα καθοριστεί με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

5. Ποιο είναι το ανώτατο όριο των συμβάσεων σε αναστολή που μπορεί να παραταθεί η αναστολή τους;

Απάντηση: Στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο μέτρο, δίνεται η δυνατότητα παράτασης της αναστολής μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή. Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση που πλήττεται είχε θέση σε αναστολή 10 άτομα, μπορεί να παρατείνει την αναστολή των συμβάσεων μέχρι και για 6 άτομα εξ αυτών.

 

6. Όταν το ποσοστό του 60% είναι δεκαδικός αριθμός, τι πρέπει να γίνει;

Απάντηση: Για το ποσοστό 60% της αναφερόμενης διάταξης πρέπει να ληφθούν υπόψη οι μαθηματικοί κανόνες σε συνάρτηση όμως και με τα πραγματικά δεδομένα, αφού αυτό το ποσοστό αφορά σε αριθμό ατόμων. Βάσει των νέων διατάξεων οι εργοδότες δύνανται να παρατείνουν την αναστολή μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή. Αναφορικά με τον υπολογισμό του τελικού αριθμού των εργαζομένων που μπορεί να κάνει χρήση η διοίκηση της εταιρείας βάσει των ανωτέρω, φρονούμε πως οι μαθηματικοί κανόνες της στρογγυλοποίησης πρέπει να εφαρμόζονται σε συνδυασμό με το γεγονός πως αναφερόμαστε σε ανθρώπους. Δηλαδή, αν το ποσοστό του 60% είναι μικρότερο του 0,50 πρέπει να στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ αν είναι ανώτερο του 0,50 να στρογγυλοποιείται προς τα πάνω.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η υπέρβαση του 60% είναι πολύ σημαντική, διότι στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ο ίδιος τις αποδοχές των εργαζομένων που υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό. Συνεπώς, η επιχείρηση θα κρίνει αναλόγως των πραγματικών δεδομένων και σε περίπτωση αμφιβολίας για τον ακριβή αριθμό των εργαζομένων πρέπει να ερωτάται ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναμένουμε την Κ.Υ.Α.

Παράδειγμα: Επιχείρηση έχει δυο εργαζόμενους σε αναστολή. Το 60% των συμβάσεων αυτών είναι 1,20 οπότε θα μπορεί να παραταθεί η μία εκ των συμβάσεων αυτών.

Παράδειγμα: Επιχείρηση έχει τρεις εργαζόμενους σε αναστολή. Το 60% των συμβάσεων αυτών είναι 1,80 οπότε θα μπορεί να παραταθούν οι δύο εκ των συμβάσεων αυτών.

Αν μία επιχείρηση έχει μόνο ένα άτομο προσωπικό κι αυτό είναι σε αναστολή, κατά την άποψή μας μπορεί να παραταθεί η εν λόγω σύμβαση, διότι η διάταξη της Π.Ν.Π. αναφέρεται σε ποσοστό 60% των συμβάσεων εργασίας, άρα δεν αναφέρεται σε περίπτωση μίας και μόνο σύμβασης για την οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί ποσοστό.

Αναφορικά με την εφαρμογή των ποσοστών της ανωτέρω διάταξης φρονούμε πως το υπ. Εργασίας θα έχει ελαστική στάση, αφού το ζητούμενο είναι να επανέλθουμε στην κανονικότητα χωρίς προβλήματα που αποτελούν τροχοπέδη. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να περιμένουμε την Κ.Υ.Α. στην οποία θα δίνονται και διευκρινίσεις επ΄ αυτού.

 

7. Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί η αναστολή των συμβάσεων;

Απάντηση: Η παράταση μπορεί να υλοποιηθεί για χρονικό διάστημα κατ΄ ανώτατο όριο 30 ημερών (σ.σ. μπορεί και για μικρότερο χρονικό διάστημα) και όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020. Πρακτικά, αν μια επιχείρηση είχε θέσει σε αναστολή μέρος ή όλο το προσωπικό της στις 21.3.2020, τότε η παράταση της αναστολής θα αφορά στο χρονικό διάστημα μετά το πέρας των 45 ημερών, ήτοι μετά τις 5.5.2020 και μέχρι τις 31.5.2020. Επίσης να τονίσουμε ότι δεν μπορεί να παραταθεί η αναστολή των συμβάσεων εκείνων που είχαν τεθεί σε αναστολή από 17.4.2020 έως και 20.4.2020, διότι στις περιπτώσεις αυτές το χρονικό διάστημα της αναστολής των 45 ημερών εκπνέει μετά τις 31.5.2020, οπότε δεν τίθεται ζήτημα παράτασης.

 

8. Τι γίνεται στην περίπτωση που η επιχείρηση παρατείνει την αναστολή των συμβάσεων εργασίας για ποσοστό ανώτερο του 60% των συμβάσεων που βρίσκονται σε αναστολή;

Απάντηση: Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ο ίδιος τις αποδοχές των εργαζομένων που υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό. Προβληματισμός εγείρεται για το ποιος ή ποιοι θα είναι οι εργαζόμενοι εκείνοι που θα θεωρηθούν πως θα βαρύνουν μισθολογικά τον εργοδότη.

Παράδειγμα: Μία επιχείρηση έχει θέσε σε αναστολή 10 άτομα και αποφασίζει να παρατείνει την αναστολή των συμβάσεων 7 ατόμων και όχι 6 (βάσει του 60%). Ποιος είναι αυτός ο εργαζόμενος από τους 7 για τον οποίο θα βαρύνεται μισθολογικά ο εργοδότης;

 

9. Οι εργαζόμενοι των οποίων θα παραταθεί η αναστολή των συμβάσεών τους τι θα δικαιούνται;

Απάντηση: Οι εργαζόμενοι των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας, είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών της παράτασης αυτής. Δηλαδή, αν παραταθεί η αναστολή των συμβάσεων για 25 ημέρες, τότε θα είναι δικαιούχοι της αναλογίας των 25 ημερών. Το ύψος της κρατικής αποζημίωσης θα καθοριστεί με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

10. Μπορούν οι εργοδότες που θα παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας να προβούν σε απολύσεις;

Απάντηση: Όχι, οι εργοδότες υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελίες συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

 

11. Ποιες άλλες υποχρεώσεις έχουν οι εργοδότες που θα παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους;

Απάντηση: Οι εργοδότες υποχρεούνται μετά από τη λήξη του χρόνου παράτασης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι δημιουργείται προβληματισμός όσον αφορά στην έννοια του «είδους σύμβασης εργασίας». Η αναφορά αυτή της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου δεν γνωρίζουμε αν αναφέρεται γενικότερα στο είδος της σύμβασης εργασίας με την έννοια της πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή αν ο νομοθέτης θέλει να ακολουθηθεί ό,τι είχε γίνει δεκτό με την Κ.Υ.Α. 12998/232/23-3-2020, ήτοι η διατήρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21.3.2020. Ωστόσο και αυτό το μείζον θέμα μένει να διευκρινιστεί.

 

12. Πότε θα καθοριστούν οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου της παράτασης της αναστολής;

Απάντηση: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου δέκατου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

 

13. Πότε μπορούν να υποβληθούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι μεταβολές που αφορούν στην παράταση αναστολής των συμβάσεων εργασίας;

Απάντηση: Θα υποβληθούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ  συγκεντρωτικά στο τέλος του τρέχοντος μήνα. Για τους λεπτομερείς όρους εφαρμογής θα εκδοθούν σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

 

Β. Οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας

1.  Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν χρήση της οριστικής ανάκλησης της αναστολής των συμβάσεων;

Απάντηση: Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

2. Μπορούν οι επιχειρήσεις των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργία τους με κρατική απόφαση κατά τον Μάιο να κάνουν χρήση του μέτρου της οριστικής ανάκλησης;

Απάντηση: Όχι, η εφαρμογή του μέτρου αυτού δεν επιτρέπεται για επιχειρήσεις – εργοδότες για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020.

 

3. Οι επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή και από 4.5.2020 επαναλειτουργούν, μπορούν να κάνουν χρήση του μέτρου της οριστικής ανάκλησης της αναστολής σε ποσοστό τουλάχιστον 40%;

Απάντηση: Οι επιχειρήσεις που πλέον από 4.5.2020 έχουν ανοίξει αφού έπαυσε να ισχύει η υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας τους και επαναλειτουργούν, μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο της παράτασης αναστολής, αφού ουσιαστικά έχουν «μεταπηδήσει» από τις κλειστές, στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Αυτό δεν προκύπτει εναργώς από την Π.Ν.Π., ωστόσο στο Δ.Τ. του υπ. Εργασίας αναφέρονται τα εξής: «στην οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που επαναλειτουργούν ή συνεχίζουν να πλήττονται σημαντικά».  

Δηλαδή, από το δελτίο τύπου διαφαίνεται πως η θέση του υπουργείου είναι να εντάσσονται στο μέτρο αυτό και οι επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν. Βέβαια, για το μείζον αυτό θέμα αναμένουμε την Κ.Υ.Α. η οποία ευελπιστούμε να δημοσιευθεί άμεσα.

 

4. Ποιο είναι το ανώτατο όριο των συμβάσεων σε αναστολή που μπορεί να ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους;

Απάντηση: Οι εργοδότες αυτοί δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για δεκαπέντε (15) ημέρες.

 

5. Οι συμβάσεις που ανακαλούνται δύνανται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή;

Απάντηση: Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει.

 

6. Όταν το ποσοστό του 40% είναι δεκαδικός αριθμός, τι πρέπει να γίνει;

Απάντηση: Για το ποσοστό 40% της αναφερόμενης διάταξης πρέπει να ληφθούν υπόψη όσα αναφέρθηκαν και στη σχετική ερώτηση της ενότητας Α.

Παράδειγμα: Επιχείρηση έχει δυο εργαζόμενους σε αναστολή. Το 40% των συμβάσεων αυτών είναι 0,80 οπότε θα μπορεί να ανακληθεί η μία εκ των συμβάσεων αυτών.

Παράδειγμα: Επιχείρηση έχει έξι εργαζόμενους σε αναστολή. Το 40% των συμβάσεων αυτών είναι 2,40, οπότε θα μπορούν να ανακληθούν οι δύο εκ των συμβάσεων αυτών.

Αν μία επιχείρηση έχει μόνο ένα άτομο προσωπικό κι αυτό είναι σε αναστολή, κατά την άποψή μας μπορεί να ανακληθεί η εν λόγω σύμβαση, διότι η διάταξη της Π.Ν.Π. αναφέρεται σε ποσοστό τουλάχιστον 40% των εργαζομένων, άρα δεν αναφέρεται σε περίπτωση μίας και μόνο σύμβασης για την οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί ποσοστό.

Αναφορικά με την εφαρμογή των ποσοστών της ανωτέρω διάταξης φρονούμε πως το υπ. Εργασίας θα έχει ελαστική στάση, αφού το ζητούμενο είναι να επανέλθουμε στην κανονικότητα χωρίς προβλήματα που αποτελούν τροχοπέδη. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να περιμένουμε την Κ.Υ.Α. στην οποία θα δίνονται και διευκρινίσεις επ΄αυτού.

 

7. Οι εργαζόμενοι των οποίων θα ανακληθεί οριστικά η αναστολή της σύμβασής τους τι θα δικαιούνται;

Απάντηση: Εφόσον χωρεί ανάκληση της αναστολής της σύμβασης εργασίας, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής.

 

8. Μετά την οριστική ανάκληση της αναστολής της σύμβασης υπάρχει υποχρέωση του εργαζόμενου που έλαβε την αποζημίωση ειδικού σκοπού να επιστρέψει μέρος αυτής;

Απάντηση: Εδώ εγείρεται ζήτημα ως προς τους εργαζόμενους που έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ που, όπως είναι γνωστό αφορά στο χρονικό διάστημα διάρκειας της αναστολής της σύμβασης εργασίας. Θα πρέπει άραγε να επιστραφεί το τμήμα εκείνο της αποζημίωσης που θα αφορά στο χρονικό διάστημα για το οποίο ανακαλείται οριστικά η αναστολή της σύμβασης; Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί στην απόφαση του υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

9. Πότε θα καθοριστούν οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου της παράτασης της αναστολής;

Απάντηση: Με απόφαση του υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου ενδέκατου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

 

10. Πότε μπορούν να υποβληθούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι μεταβολές που αφορούν στην οριστική ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας;

Απάντηση: Θα υποβληθούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ  συγκεντρωτικά στο τέλος του τρέχοντος μήνα. Για τους λεπτομερείς όρους εφαρμογής θα εκδοθούν σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

 

 

Γ. Προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας

1.  Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν χρήση της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής των συμβάσεων;

Απάντηση: Επιτρέπεται η προσωρινή ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττεται σημαντικά, βάσει Κ.Α.Δ.(σ.σ. να θυμίσουμε πως κάτι ανάλογο είχε καταγραφεί και στην απόφαση 14676/7/4/2020 του υπ. Εργασίας, βλ. Κεφάλαιο Γ αυτής, ωστόσο τότε δεν είχε «ντυθεί» νομοθετικά).

 

2. Τι οφείλουν οι εργοδότες στις περιπτώσεις προσωρινής ανάκλησης της σύμβασης;

Απάντηση: Για το διάστημα της προσωρινής ανάκλησης οφείλονται από τον εργοδότη οι συμβατικές αποδοχές κατ’ αναλογία των ημερών απασχόλησης.

 

3.  Σε ποιες ενέργειες οφείλουν να προβούν οι εργοδότες που θα κάνουν χρήση της προσωρινής ανάκλησης;

Απάντηση: Οι επιχειρήσεις εργοδότες, που κάνουν χρήση της προσωρινής ανάκλησης της παρ. 1, υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας. Το έντυπο αυτό δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη, οπότε εγείρεται προβληματισμός ως προς την εφαρμογή του μέτρου αφού όπως αναφέραμε η γνωστοποίηση πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την πραγματοποίηση της έκτακτης εργασίας.

 

4. Μετά το πέρας της προσωρινής αναστολής τι γίνεται;

Απάντηση: Μετά από τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας συνεχίζεται η αναστολή της σύμβασης μέχρι της συμπληρώσεως του πλήρους χρονικού διαστήματός της.

 

5. Πότε θα καθοριστούν οι όροι και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής;

Απάντηση: Με απόφαση του υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξειδικεύονται οι όροι και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του δωδέκατου άρθρου.

 

Δ. Έκτακτα και προσωρινά μέτρα ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας

 

1. Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν χρήση της προσαρμογής του ωραρίου λειτουργίας τους;

Απάντηση: Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή ήταν πληττόμενες σημαντικά, βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους.

 

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου αυτού;

Απάντηση: Η ως προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

 

3. Πότε μπορούν να υποβληθούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι μεταβολές που αφορούν στην προσαρμογής του ωραρίου λειτουργίας τους;

Απάντηση: Οι όποιες μεταβολές θα υποβληθούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ συγκεντρωτικά στο τέλος του τρέχοντος μήνα. Για τους λεπτομέρειες όρους εφαρμογής θα εκδοθούν σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

Σελίδα 10 από 31