Στη Βουλή το νέο φορολογικό νομοσχέδιο - Δείτε αναλυτικά, μείωση προκαταβολής, νέες φοροαπαλλαγές, αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ, κατάργηση για το 2019 του τέλους επιτηδεύματος των αγροτών, επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών διαφορών.

Κατατέθηκε στη Bουλή το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με τίτλο : «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις»

Με το Σχέδιο Νόμου εισάγονται διατάξεις που περιλαμβάνουν:

-    Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, αφενός, με την παροχή φορολογικών κινήτρων και στοχευμένων φορολογικών απαλλαγών, και αφετέρου με την εξωδικαστική επίλυση εκκρεμών φορολογικών διαφορών.
-    Σημαντικές παρεμβάσεις στο πεδίο της εξώδικης επίλυσης των εκκρεμών ενώπιον των δικαστηρίων φορολογικών διαφορών.
-    Παρεμβάσεις για την ενσωμάτωση οδηγιών της ΕΕ.
-    Το νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», που παρέχει υποστήριξη, μέσω της συνεισφοράς του Δημοσίου, για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία, σε δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς επιπτώσεις του κορονοϊού.
-    Το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών.
-    Ρυθμίσεις για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε η Ελλάδα να συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
-    Οργανωτικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις, που, μεταξύ άλλων, αφορούν δημοσιονομικές ρυθμίσεις, την υποστήριξη της λειτουργίας  του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την επίλυση θεμάτων για την εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την άσκηση κτηματολογικών αγωγών κ.ά.

Αναλυτικά:

1. Θεσπίζεται, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα, η δυνατότητα εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον τα πρόσωπα αυτά μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα

2. Απαλλάσσεται κάθε φόρο  η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών.
 Απαλλάσσεται επίσης  κάθε φόρο η αξία των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού συνολικής αξίας έως τριακοσίων (300) ευρώ για το φορολογικό έτος 2020.

3. Ορίζεται ειδικό καθεστώς για τη φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας που προκύπτει από δικαιώματα προαίρεσης και δωρεάν διάθεσης μετοχών.

4. Εξομοιώνεται η φορολόγηση των εισοδημάτων των προπονητών με αυτή των αμειβόμενων αθλητών, όσον αφορά την μετεγγραφή, την ανανέωση ή τη λύση συμβολαίου συνεργασίας τους με αθλητικές ανώνυμες εταιρείες.

5. Εκπίπτουν από το εισόδημα των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, κατά ποσοστό που ανέρχεται σε 100%, οι κάθε είδους δαπάνες, ανεξαρτήτως με το αν συνδέονται με την εκμετάλλευση συγκεκριμένου ακινήτου ή της εν γένει ακίνητης περιουσίας τους.

6.Απαλλάσσονται από τον φόρο κληρονομιάς οι δωρεές κινητών περιουσιακών στοιχείων, που βρίσκονται και έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, από Έλληνα υπήκοο, που είναι εγκατεστημένος σε αυτή για δέκα (10) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη και, σε περίπτωση μετεγκατάστασής του στην Ελλάδα, δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών.

7. Καταργείται, υπό τα ειδικότερα οριζόμενα, η αυτοτελής φορολόγηση των χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών, που συνιστώνται από τους γονείς προς τα τέκνα τους για την αγορά πρώτης κατοικίας.

8. Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, οι αγρότες για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων.

9. Αναμορφώνεται το καθεστώς φορολογίας των επιβατικών και φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και ορίζονται νέοι συντελεστές για κάθε κλιμάκιο της φορολογητέας αξίας των επιβατικών αυτοκινήτων.

10. Διευρύνεται ο κατάλογος των ειδών για τα οποία ορίζεται δασμολογική απαλλαγή, εφόσον προορίζονται για τον εφοδιασμό ή τον εξοπλισμό των πλοίων καθώς και την κάλυψη των αναγκών των επιβαινόντων σε αυτά.

11. Κατατάσσονται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% και τα βιβλία μουσικής.

12. Υπάγονται από 1.9.2020 έως και 30.06.2021 στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%) τα εισιτήρια αθλητικών αγώνων. (άρθρα 1-15)

13 .Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με έργο την εξώδικη επίλυση των εκκρεμών, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, φορολογικών διαφορών. (άρθρο 16)

14. Παρέχεται, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα αναδρομικής ισχύος των αποφάσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, σε περίπτωση διμερών ή πολυμερών συμφωνιών προέγκρισης, και σε προγενέστερα φορολογικά έτη.

15. Μειώνεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων, νομικών οντοτήτων και των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2019.

16. Προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για την μετάθεση του χρόνου κατά τον οποίο καθίστανται ληξιπρόθεσμες οι οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 31.12.2019, καθώς και για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων κλπ.


Το νομοσχέδιο περιέχει επίσης διατάξεις με τις οποίες  :

Ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία Οδηγίες (ΕΕ) - διατάξεις Οδηγιών (ΕΕ), οι οποίες ρυθμίζουν διάφορα θέματα, που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα:
 
1. Η Οδηγία 2017/1852 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 10η-Οκτωβρίου 2017, με την οποία θεσπίζονται κανόνες για τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών μεταξύ της Ελλάδας και ενός ή περισσότερων από τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, οι οποίες προκύπτουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή συμφωνιών και συμβάσεων, που προβλέπουν την εξάλειψη της διπλής φορολογίας εισοδήματος και, κατά περίπτωση, κεφαλαίου.
 
2. Οι Οδηγίες 2018/822 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2018 και 2020/876 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2020-για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις και την παράταση ορισμένων προθεσμιών υποβολής και ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας λόγω της πανδημίας COVID-19.
 
3. Διατάξεις της Οδηγίας 2016/1164 με την οποία θεσπίζονται κανόνες για την: (ΐ) φορολόγηση κατά την έξοδο από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα περιουσιακών στοιχείων, φορολογικής κατοικίας ή δραστηριότητας, (Η) αντιμετώπιση ασυμφωνιών στη μεταχείριση υβριδικών μέσων πληρωμής.
 
4. Διατάξεις της Οδηγίας 2018/1910, οι οποίες αφορούν στην παράδοση αποθεμάτων αγαθών στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντα, υποκείμενου στο ΦΠΑ, που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος.
 
5. Η Οδηγία 2019/475 του Συμβουλίου για την τροποποίηση των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ, σχετικά με τη συμπερίληψη του ιταλικού δήμου Καμπιόνε ντ' Ιτάλια και των ιταλικών υδάτων της λίμνης Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και στο πεδίο εδαφικής εφαρμογής της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ. (άρθρα 21 - 65)

 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
 
1.α. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) (προβλέπεται μεταξύ άλλων ο επαναπροσδιορισμός των οργανικών θέσεων του ΝΣΚ). (άρθρο 66)
 
2.α. Συνιστάται, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο στελεχώνεται από μέλη του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ.
 
β. Προβλέπεται η δυνατότητα κατ' εξαίρεση προσφυγής σε υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου, όταν αυτό δικαιολογείται από την ιδιαίτερη σπουδαιότητα της υπόθεσης ή για τέσσερις (4) μήνες από τη σύσταση του ανωτέρω Γραφείου, ανεξαρτήτως σπουδαιότητας της υπόθεσης. (άρθρο 67)
 
3. Προβλέπεται η υποχρέωση συμπερίληψης στην Εισηγητική έκθεση του  ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού και ανάλυσης ευαισθησίας των δημοσιονομικών στόχων, ως προς τις μεταβολές των κύριων οικονομικών παραδοχών και ιδιαίτερα των παραδοχών για τους συντελεστές ανάπτυξης και τα επιτόκια. (άρθρου 68)
4. Τροποποιείται το άρθρο 6 του ν. 4281/2014. σχετικά με την  επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών τους. (άρθρο 69)
 
5. Τροποποιείται το άρθρο 91Α του ν. 4549/2018 σχετικά με την εγγύηση  του Ελληνικού Δημοσίου προς όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συμμετάσχει η Χώρα μας στο πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων για τη στήριξη χρηματοδότησης σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών. (άρθρο 70)

6. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη συνεισφορά του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19. (άρθρα 71-83)
 
Το νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», οι δικαιούχοι του οποίου είναι σημαντικά διευρυμένοι, σε σχέση με το πρόγραμμα προστασίας 1ης κατοικίας της προηγούμενης Κυβέρνησης (δηλαδή, τον Νόμο 4605/2019) και περιλαμβάνουν:
•    Φυσικά πρόσωπα – εργαζόμενους σε κλάδους που έχουν πληγεί, ανέργους που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθερους επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους.
•    Φυσικά πρόσωπα με μείωση μηνιαίου μισθού, λαμβάνοντας υπόψη τον μέσο μηνιαίο μισθό Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, έναντι του μέσου μηνιαίου μισθού Απριλίου και Μαΐου 2020. Το ποσοστό μείωσης του μισθού κυμαίνεται στα ακόλουθα επίπεδα:
o    τουλάχιστον 10% για εισοδήματα έως 1.000 €
o    τουλάχιστον 20% για εισοδήματα από 1.000 € έως και 2.000 €
o    τουλάχιστον 30% για εισοδήματα άνω των 2.000 €.
•    Επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητας τους, δηλαδή παρουσίασαν μείωση ΦΠΑ άνω του 20%, λαμβάνοντας υπόψη το 2ο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το 2ο τριμήνου του 2019.
•    Δικαιούχους που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.
•    Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
•    Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.
Για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες πληγέντων, παρέχεται κρατική επιδότηση, τόσο για τα εξυπηρετούμενα όσο και για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ενώ το πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης επιδοτούσε μόνο τα δάνεια που ήταν μη εξυπηρετούμενα στις 31.12.2018).

Πιο αναλυτικά:
Α. Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια: επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 90% κατά το πρώτο τρίμηνο, 80% το δεύτερο τρίμηνο και 70% το τρίτο τρίμηνο. Οι προϋποθέσεις, δηλαδή τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη λήψη της επιδότησης, είναι:
•    η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ,
•    το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ ανά τράπεζα,
•    το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 57.000 ευρώ,
•    οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ,
•    η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 600.000 ευρώ.
Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει έως τα 600 ευρώ.

Β. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια που ρυθμίστηκαν πρόσφατα: επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 80% κατά το πρώτο τρίμηνο, 70% το δεύτερο τρίμηνο και 60% το τρίτο τρίμηνο. Οι προϋποθέσεις είναι:
•    η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ,
•    το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ ανά τράπεζα,
•    το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 45.000 ευρώ,
•    οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ,
•    η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.
Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει έως τα 500 ευρώ.

Γ. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που επιπλέον έχουν καταγγελθεί, παρέχεται επιδότηση με σκοπό να αποτραπεί ο πλειστηριασμός, δηλαδή επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 60% κατά το πρώτο τρίμηνο, 50% το δεύτερο τρίμηνο και 30% το τρίτο τρίμηνο. Οι προϋποθέσεις είναι:
•    η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ,
•    το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 130.000 ευρώ ανά τράπεζα,
•    το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 36.000 ευρώ,
•    οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ,
•    η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 280.000 ευρώ.
Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει έως τα 300 ευρώ.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα από την 1η Αυγούστου 2020 μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2020.

Με το πρόγραμμα αυτό:
-    Επιβραβεύονται οι συνεπείς δανειολήπτες, με εξυπηρετούμενα δάνεια, οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία.
-    Υποστηρίζεται το σύνολο των δανειοληπτών που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση και έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο, ακόμη και μετά το τέλος του 2018.
-    Ενθαρρύνονται και ενισχύονται οι διμερείς συμφωνίες με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων.
-    Καλλιεργείται η κουλτούρα πληρωμών, με την έμπρακτη στήριξη του Κράτους, αφού επιδοτείται ένα σημαντικό κομμάτι της μηνιαίας δόσης του δανείου.
-    Αποτρέπεται η κατάχρηση του νέου πλαισίου από στρατηγικούς κακοπληρωτές.
-    Περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας μιας νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων, λόγω της κρίσης που επέφερε η πανδημία.
-    Ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, καθώς καλύπτονται πολλαπλάσιοι δανειολήπτες σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο του Νόμου 4605/2019.

Τέλος, επισημαίνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση συνεισφοράς Δημοσίου στην αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων έχει μια ευρεία κατηγορία πληγέντων από τις δυσμενείς επιπτώσεις του κορονοϊού φυσικών προσώπων, και συγκεκριμένα προσώπων που έχουν είτε τα ίδια, είτε ο σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος αποδεδειγμένα πληγεί και για τον λόγο αυτό ενταχθεί στα ληφθέντα μέτρα στήριξης.
7. Συνιστώνται στη Γενική Γραμματεία:
 
α. Δημοσιονομικής Πολιτικής πέντε (5) οργανικές θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
 
β. Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας δέκα (10) οργανικές θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. (άρθρο 84)
 
8. Τροποποιείται το άρθρο 1 ν.4152/2013, σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και συγκεκριμένα:
 
-Επανακαθορίζεται η διαδικασία απόσπασης και μετάταξης προσωπικού στον ανωτέρω φορέα, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
-Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της Θέσης αυτής, συμπεριλαμβανομένης τυχόν προσωπικής διαφοράς.
 -Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται κενή οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου στην Μονάδα, είναι δυνατή η μετάταξη αποσπασμένου υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης δημοσίου δικαίου, για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.
 -Συνιστώνται δέκα (10) νέες οργανικές Θέσεις στην Μονάδα, (άρθρο 85)

9. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη στελέχωση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
Ειδικότερα, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, η απόσπαση στις ανωτέρω Υπηρεσίες έως εκατό (100) υπαλλήλων, μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. (άρθρο 86)
 
10. Επανακαθορίζεται η διαδικασία εκτέλεσης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και προσαρμόζονται οι ελληνικές δημοσιονομικές ρυθμίσεις στις απαιτήσεις της διαδικασίας αυτής, (άρθρο 87)
 
11. Τροποποιείται το άρθρο 19 ν.2882/2001. σχετικά με τις δημοσιεύσεις σε ιστοσελίδες και προσαρμόζεται στις κρατούσες συνθήκες η διαδικασία κλήτευσης των εικαζόμενων ιδιοκτητών στις διαδικασίες δικαστικού καθορισμού της αποζημίωσης, λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτων, στις περιπτώσεις που ο αριθμός των ιδιοκτητών αυτών είναι μεγάλος, (άρθρο 88)
 
12. Παρατείνεται εκτάκτως η διάρκεια ορισμένων διαδικασιών ειδικής  διαχείρισης του ν.4307/2014. Συγκεκριμένα, όσες διαδικασίες θα έπαυαν μετά την πάροδο 24 μηνών θα παύσουν μετά την πάροδο 27 μηνών, και όσες θα έπαυαν μετά την πάροδο 30 μηνών, λόγω δικαστικής παράτασης, θα παύσουν μετά την πάροδο 33 μηνών, λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αλλά και των μέτρων που ελήφθησαν εκτάκτως για την αντιμετώπισή της. (άρθρο 89)
 
13. Ρυθμίζονται i) θέματα επί της παραγραφής αξιώσεων υπέρ και κατά των εκκλησιαστικών Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977, με αναδρομικό χαρακτήρα, ii) οι προϋποθέσεις συμβολής του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής στις περιπτώσεις εκκαθάρισης ασφαλιστικών επιχειρήσεων και iii) θέματα σχετικά με την αυτεπάγγελτη διόρθωση από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο της εκ του νόμου ονομαστικοποίησης ανωνύμων μετοχών ανωνύμων εταιρειών. (άρθρα 90-93)
 
14. α. Επιτρέπεται η συγχώνευση του κοινωφελούς Ιδρύματος «Ίδρυμα Σταματίου Δεκόζη Βούρου» με το κοινωφελές ίδρυμα «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών - Ίδρυμα Βούρου - Ευταξία».
 β. Απαλλάσσεται οποιασδήποτε αμοιβής και οποιωνδήποτε άλλων τελών και φόρων η συμβολαιογραφική πράξη για τη συμφωνία της ως άνω συγχώνευσης και η μεταγραφή της. (άρθρο 94)

Πηγή: https://www.taxheaven.gr/news/49912/sth-boylh-to-neo-forologiko-nomosxedio-deite-analytika-meiwsh-prokatabolhs-nees-foroapallages-allages-stoys-syntelestes-fpa-katarghsh-gia-to-2019-toy-teloys-epithdeymatos-twn-agrotwn-epitroph-exwdikhs-epilyshs-forologikwn-diaforwn

Στοιχεια επικοινωνιας (GR)

Ιερά Οδός 307, Αιγάλεω 122 44
T: 210 531 00 61
E: info@tax-solution.gr

Callnow